Python+微信小程序开发实战
Python+微信小程序开发实战

基于微信小程序平台开发的的拍卖系统,项目主要分为圈子和拍卖两大部分业务,通过圈子进行信息交互和动态的管理提升用户粘性,结合企业和大V合作进行专项拍卖和宣传。系统包含了小程序、API、运营中心三个子系统组成。在真实的开发环境和业务需求中进行开发。

〖资源目录〗:

 • ├──第1章 微信小程序快速入门
 • | ├──1.1 day1-小程序介绍.mp4 21.55M
 • | ├──1.10 day2-页面跳转.mp4 51.86M
 • | ├──1.11 day2-页面跳转.mp4 9.90M
 • | ├──1.12 day2-数据绑定.mp4 41.73M
 • | ├──1.13 day2-获取用户信息.mp4 50.62M
 • | ├──1.14 day2-获取用户信息.mp4 61.58M
 • | ├──1.15 day2-获取定位信息.mp4 16.18M
 • | ├──1.16 day2-for指令.mp4 30.93M
 • | ├──1.17 day2-上传图片示例.mp4 62.37M
 • | ├──1.18 day2-今日总结.mp4 24.72M
 • | ├──1.19 day2-今日作业.mp4 13.15M
 • | ├──1.2 day1-小程序环境搭建.mp4 71.76M
 • | ├──1.20 day3-今日概要.mp4 8.34M
 • | ├──1.21 day3-内容回顾.mp4 14.63M
 • | ├──1.22 day3-双向绑定.mp4 25.23M
 • | ├──1.23 day3-小程序发送网络请求.mp4 23.50M
 • | ├──1.24 day3-创建drf后端接口.mp4 11.35M
 • | ├──1.25 day3-后端接口编写.mp4 45.75M
 • | ├──1.26 day3-小程序本次测试接口配置.mp4 4.92M
 • | ├──1.27 day3-总结.mp4 30.60M
 • | ├──1.28 day3-发送短信验证码流程.mp4 172.37M
 • | ├──1.29 day3-腾讯云短信使用.mp4 119.29M
 • | ├──1.3 day1-全局配置.mp4 62.69M
 • | ├──1.30 day3-作业.mp4 4.06M
 • | ├──1.31 day4-今日概要.mp4 9.27M
 • | ├──1.32 day4-内容回顾.mp4 18.46M
 • | ├──1.33 day4-用户登录页面.mp4 31.06M
 • | ├──1.34 day4-发送短信验证码.mp4 132.24M
 • | ├──1.35 day4-用户登录.mp4 162.92M
 • | ├──1.36 day4-小程序全局globalData.mp4 39.61M
 • | ├──1.37 day4-本地存储storeage.mp4 22.44M
 • | ├──1.38 day4-获取用户信息.mp4 87.35M
 • | ├──1.39 day4-home页面展示头像和用户逻辑.mp4 32.74M
 • | ├──1.4 day1-flex布局.mp4 65.93M
 • | ├──1.40 day4-总结.mp4 39.41M
 • | ├──1.41 day4-今日作业.mp4 11.75M
 • | ├──1.42 day5-今日概要.mp4 8.19M
 • | ├──1.43 day5-子页面向父页面传值.mp4 79.32M
 • | ├──1.44 day5-页面传值总结.mp4 6.77M
 • | ├──1.45 day5-腾讯对象存储上传图片.mp4 112.90M
 • | ├──1.46 day5-腾讯云临时密钥.mp4 61.83M
 • | ├──1.47 day5-作业.mp4 5.95M
 • | ├──1.5 day1-flex布局.mp4 8.23M
 • | ├──1.6 day1-flex示例.mp4 59.08M
 • | ├──1.7 day1-作业.mp4 22.53M
 • | ├──1.8 day2-今日概要.mp4 3.49M
 • | └──1.9 day2-内容回顾.mp4 10.40M
 • ├──第2章 拍卖平台动态管理
 • | ├──2.1 day6-今日概要.mp4 2.76M
 • | ├──2.10 day6-任务清单.mp4 21.04M
 • | ├──2.11 day7-发布功能实现思路.mp4 164.79M
 • | ├──2.12 day7-发布实现思路.mp4 5.82M
 • | ├──2.13 day7-drf知识点回顾.mp4 134.02M
 • | ├──2.14 day7-示例讲解:api位置.mp4 18.34M
 • | ├──2.15 day7-示例讲解:首页实现思路.mp4 20.55M
 • | ├──2.16 day7-示例讲解:初始化数据.mp4 62.80M
 • | ├──2.17 day7-示例讲解:首页展示.mp4 69.12M
 • | ├──2.18 day7-示例讲解:滑到底部处理.mp4 37.41M
 • | ├──2.19 day7-示例讲解:下拉刷新.mp4 35.40M
 • | ├──2.2 day6-快速内容回顾.mp4 4.94M
 • | ├──2.20 day7-示例讲解:ListAPIView.mp4 95.64M
 • | ├──2.21 day7-示例讲解:瀑布流.mp4 67.10M
 • | ├──2.22 day7-首页功能总结.mp4 12.59M
 • | ├──2.23 day7-示例讲解:详细页面获取基本数据.mp4 57.65M
 • | ├──2.24 day7-示例讲解:浏览记录处理.mp4 64.80M
 • | ├──2.25 day7-示例讲解:评论表结构.mp4 62.70M
 • | ├──2.26 day7-示例讲解:评论数据初始化.mp4 35.64M
 • | ├──2.27 day7-示例讲解:获取一级评论.mp4 40.74M
 • | ├──2.28 day7-示例讲解:处理二级评论.mp4 46.70M
 • | ├──2.29 day7-示例讲解:处理二级评论.mp4 36.34M
 • | ├──2.3 day6-进度条组件.mp4 40.34M
 • | ├──2.30 day7-示例讲解:小程序详细页面展示.mp4 70.63M
 • | ├──2.31 day7-示例讲解:评论展示.mp4 119.12M
 • | ├──2.32 day7-示例讲解:获取更多评论.mp4 21.67M
 • | ├──2.33 day7-示例讲解:回复评论.mp4 154.19M
 • | ├──2.34 day7-示例讲解:发布评论.mp4 142.92M
 • | ├──2.35 day7-今日作业.mp4 13.78M
 • | ├──2.36 day8-今日概要.mp4 12.58M
 • | ├──2.37 day8-登录整合.mp4 43.57M
 • | ├──2.38 day8-登录整合.mp4 70.23M
 • | ├──2.39 day8-用户认证.mp4 83.95M
 • | ├──2.4 day6-修改data局部数据.mp4 53.63M
 • | ├──2.40 day8-自定义认证组件.mp4 44.47M
 • | ├──2.41 day8-思考题.mp4 9.11M
 • | ├──2.42 day8-认证组件多应用.mp4 63.94M
 • | ├──2.43 day8-自定义tabbar.mp4 163.66M
 • | ├──2.44 day8-认证之后才能发布.mp4 10.23M
 • | ├──2.45 day8-上述总结.mp4 12.85M
 • | ├──2.46 day8-序列化组件中如何获取reques.mp4 13.92M
 • | ├──2.47 day8-新闻点赞处理.mp4 143.62M
 • | ├──2.48 day8-小程序阶段内容总结.mp4 57.57M
 • | ├──2.49 day8-后端api阶段内容总结.mp4 112.25M
 • | ├──2.5 day6-新闻发布逻辑.mp4 73.82M
 • | ├──2.50 day8-django离线脚本补充.mp4 7.40M
 • | ├──2.6 day6-新闻发布接口.mp4 56.93M
 • | ├──2.7 day6-前端闭包.mp4 28.00M
 • | ├──2.8 day6-新闻首页实现思路.mp4 43.67M
 • | └──2.9 day6-新闻详细页面实现思路.mp4 15.87M
 • ├──第3章 牌面业务逻辑实现
 • | ├──3.1 day9-微信支付账号申请.mp4 32.14M
 • | ├──3.10 day10-celery简单示例.mp4 16.61M
 • | ├──3.11 day10-celery在django中的.mp4 63.10M
 • | ├──3.12 day10-celery在django中的.mp4 62.86M
 • | ├──3.13 day10-celery总结.mp4 22.60M
 • | ├──3.14 day10-celery定时任务.mp4 63.65M
 • | ├──3.15 day10-celery其他.mp4 3.44M
 • | ├──3.16 day10-接口示例:拍卖专场.mp4 181.24M
 • | ├──3.17 day10-接口示例:拍卖专场.mp4 79.89M
 • | ├──3.18 day10-接口示例:专场详细.mp4 147.96M
 • | ├──3.19 day10-接口示例:专场详细.mp4 15.31M
 • | ├──3.2 day9-微信支付步骤.mp4 12.74M
 • | ├──3.20 day10-接口示例:单品详细.mp4 62.03M
 • | ├──3.21 day10-接口示例:保证金.mp4 61.14M
 • | ├──3.22 day10-接口示例:竞价.mp4 145.75M
 • | ├──3.23 day10-接口实例:事物和锁补充.mp4 39.14M
 • | ├──3.24 day10-明年预告.mp4 10.87M
 • | ├──3.25 day11-小程序项目概述和闭包补充讲解.mp4 294.20M
 • | ├──3.26 day11-小程序发布和登录功能回顾.mp4 64.06M
 • | ├──3.27 day11-小程序拍卖业务回顾.mp4 85.48M
 • | ├──3.28 day11-小程序后端API知识点回顾.mp4 60.33M
 • | ├──3.29 day11-小程序后台管理业务功能.mp4 38.88M
 • | ├──3.3 day9-案例:表结构设计.mp4 20.35M
 • | ├──3.30 day11-项目后续安排预览.mp4 25.31M
 • | ├──3.31 day11-后台管理任务和技术要求.mp4 267.98M
 • | ├──3.4 day9-案例:用户登录和统一下单[01.mp4 369.44M
 • | ├──3.5 day9-案例:支付和通知.mp4 92.65M
 • | ├──3.6 day9-微信支付总结.mp4 13.45M
 • | ├──3.7 day9-今日任务.mp4 6.25M
 • | ├──3.8 day10-今日概要和celery简介.mp4 27.22M
 • | └──3.9 day10-celery介绍和快速上手.mp4 73.45M
 • └──第4章 运营中心开发&项目上线部
 • | ├──4.1 day12-专场管理.mp4 401.99M
 • | ├──4.10 day13-今日概要.mp4 11.15M
 • | ├──4.11 day13-django集成celery.mp4 217.41M
 • | ├──4.12 day13-celery定时任务的应用.mp4 317.36M
 • | ├──4.13 day13-答疑:task和shared_.mp4 83.76M
 • | ├──4.14 day13-答疑:ImageField字段.mp4 111.92M
 • | ├──4.15 day13-拍卖结束时定时任务实现思路.mp4 520.49M
 • | ├──4.16 day14-今日概要.mp4 10.70M
 • | ├──4.17 day14-订单相关表结构.mp4 95.88M
 • | ├──4.18 day14-拍卖结束时生成订单实现.mp4 284.06M
 • | ├──4.19 day14-订单24小时不支付则逾期处理.mp4 227.04M
 • | ├──4.2 day12-datetimepicker及会.mp4 278.04M
 • | ├──4.20 day14-开发任务.mp4 61.10M
 • | ├──4.21 day14-微信退款API和FieldFi.mp4 189.36M
 • | ├──4.22 day14-答疑和任务安排.mp4 65.10M
 • | ├──4.23 day14-额外扩展:django con[01.mp4 425.53M
 • | ├──4.24 day14-额外扩展:related_na.mp4 80.02M
 • | ├──4.25 day14-今日安排.mp4 21.33M
 • | ├──4.26 day15-今日概要.mp4 27.98M
 • | ├──4.27 day15-功能测试和代码梳理.mp4 659.93M
 • | ├──4.28 day15-功能测试:订单和退款处理.mp4 393.47M
 • | ├──4.29 day15-功能测试:逾期未支付处理.mp4 179.46M
 • | ├──4.3 day12-阶段答疑.mp4 34.12M
 • | ├──4.30 day15-优惠券功能查看.mp4 63.96M
 • | ├──4.31 day15-优惠券实现思路讨论.mp4 147.69M
 • | ├──4.32 day15-优惠券管理示例:创建优惠券.mp4 197.37M
 • | ├──4.33 day15-优惠券管理示例:创建优惠券补充.mp4 94.93M
 • | ├──4.34 day15-优惠券管理示例:删除优惠券.mp4 28.67M
 • | ├──4.35 day15-优惠券管理示例:编辑优惠券.mp4 130.41M
 • | ├──4.36 day15-小程序和API示例:领券中心.mp4 133.93M
 • | ├──4.37 day15-小程序和API示例:领取优惠券.mp4 144.41M
 • | ├──4.38 day15-小程序和API示例:我的优惠券.mp4 132.74M
 • | ├──4.39 day15-今日任务.mp4 26.47M
 • | ├──4.4 day12-拍品列表和添加拍品逻辑.mp4 344.99M
 • | ├──4.40 day15-答疑补充.mp4 7.94M
 • | ├──4.41 day15-答疑.mp4 85.34M
 • | ├──4.42 day16-今日概要.mp4 15.37M
 • | ├──4.43 day16-内容回顾.mp4 45.10M
 • | ├──4.44 day16-支付业务逻辑设计讨论.mp4 55.47M
 • | ├──4.45 day16-表结构设计思路.mp4 105.90M
 • | ├──4.46 day16-表结构对应ORM类的创建.mp4 102.76M
 • | ├──4.47 day16-订单列表实现思路和任务.mp4 99.88M
 • | ├──4.48 day16-答疑:数据库迁移.mp4 33.83M
 • | ├──4.49 day16-答疑:订单列表API接口.mp4 70.38M
 • | ├──4.5 day12-拍品规格管理.mp4 94.55M
 • | ├──4.50 day16-订单列表小程序实现.mp4 77.15M
 • | ├──4.51 day16-支付实现思路和任务.mp4 83.58M
 • | ├──4.52 day16-申请https证书任务.mp4 73.79M
 • | ├──4.53 day17-今日概要.mp4 9.04M
 • | ├──4.54 day17-小程序端支付之显示待支付订单.mp4 135.53M
 • | ├──4.55 day17-小程序端支付之选择优惠券、保证.mp4 224.51M
 • | ├──4.56 day17-小程序端支付之立即支付.mp4 309.83M
 • | ├──4.57 day17-项目部署https和nginx.mp4 333.94M
 • | ├──4.58 day17-项目部署django静态文件和.mp4 302.22M
 • | ├──4.59 day17-小程序部署.mp4 126.96M
 • | ├──4.6 day12-拍品图片管理设计.mp4 358.01M
 • | ├──4.60 day17-总结:项目简历.mp4 140.98M
 • | ├──4.61 day17-项目结束及学生任务.mp4 38.30M
 • | ├──4.62 day18-今日概要.mp4 4.53M
 • | ├──4.63 day18-小程序项目问题答疑(学生).mp4 434.70M
 • | ├──4.64 day18-小程序项目问题(老师).mp4 71.39M
 • | ├──4.65 day18-发布系统:关于代码发布须知.mp4 45.68M
 • | ├──4.66 day18-发布系统:我的发布系统.mp4 46.37M
 • | ├──4.67 day18-发布系统:秘钥管理.mp4 22.54M
 • | ├──4.68 day18-发布系统:项目和环境管理.mp4 28.83M
 • | ├──4.69 day18-发布系统:发布任务管理.mp4 253.04M
 • | ├──4.7 day12-编辑和删除拍品.mp4 97.47M
 • | ├──4.70 day18-发布系统:实时发布梗概.mp4 65.02M
 • | ├──4.71 day18-发布系统:实时发布图表和日志初.mp4 184.88M
 • | ├──4.72 day18-发布系统:发布节点细节实现.mp4 267.57M
 • | ├──4.73 day18-最后的建议.mp4 57.95M
 • | ├──4.8 day12-今日开发任务.mp4 82.58M
 • | └──4.9 day13-内容回顾.mp4 46.96M

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源